Regulamin COK

  1. Współpracować z COK może każdy zainteresowany miłośnik astronomii, niezależnie od przynależności do jakiejkolwiek organizacji bądź klubu astronomicznego.
  2. Współpraca z COK polega na nadsyłaniu wykonanych przez siebie obserwacji komet oraz pomocy w działalności Centrum.
  3. Każdy obserwator powinien nadsyłać wykonywane przez siebie obserwacje komet, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w dziale Jak obserwować komety.
  4. Archiwizowane są jedynie obserwacje nadsyłane w formie elektronicznej (formularze WWW lub w standardzie ICQ), zgodnie z załączonymi do formularzy uwagami.
  5. COK zapewnia wysyłkę zgromadzonego materiału obserwacyjnego do centrali w Harvard-Smithonian Center for Astrophysics gdzie następnie są one publikowane w biuletynie International Comet Quarterly (ICQ) .
  6. Obserwacje, co do których poprawności wykonania lub autentyzmu, zgłosiło zastrzeżenia trzech doświadczonych obserwatorów, są usuwane z archiwum COK. Lista tych obserwatorów ustalana jest przez koordynatora COK.
  7. COK ustala termin zamknięcia akcji obserwacyjnej, dotyczącej danej komety, w miesiąc po otrzymaniu ostatniej jej obserwacji. Po kolejnym miesiącu obserwacje są przesyłane do ICQ (z uwzględnieniem p. 6).
  8. Obserwator, co do którego powstanie uzasadnione podejrzenie o fałszowanie obserwacji, zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony, wszystkie jego obserwacje z danej akcji zostaną anulowane, a on sam skreślony z listy obserwatorów danej komety. W przypadku powtórzenia się w/w sytuacji obserwator trafia na "czarną listę" COK, a jego kolejne nadesłane obserwacje nie są archiwizowane. Oskarżonemu o fałszowanie obserwacji przysługuje prawo do obrony.